×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.
Cart

Mini Cart

Algemene voorwaarden

KHASTO ALGEMENE VOORWAARDENDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die via de website van Khasto worden geplaatst. Gelieve deze te lezen alvorens een aankoop te doen.


BEPALINGEN DIE DE KOOPOVEREENKOMST BEHEERSEN

Artikel 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Zodra een gebruiker (de „Klant“) het aankoopformulier van de website heeft ingevuld en de order bevestigt zal dit in een volledige en bindende aanvaarding van deze algemene voorwaarden resulteren die exclusief van toepassing zijn op de koopovereenkomst. 

Artikel 2. Orderbevestiging

Een koopovereenkomst komt slechts tot stand na bevestiging van de order door Khasto. Zodra de betaling overeenkomstig Artikel 1 en 3 van deze algemene voorwaarden is bevestigd, wordt de order goedgekeurd door de website. De website houdt zich het recht voor om een betaling te annuleren.

Artikel 3. Algemene verplichtingen van de partijen   

3.1 De verplichtingen van Khasto zijn, zodra de order is goedgekeurd, om de producten te verkopen die op de order (de „Producten“) worden vermeld en de producten te leveren aan het adres dat door de klant is aangewezen vermeld. In verband hiermee spant Khasto zich in om de producten op de order niet later dan 1 werkdag na de besteldatum te verzenden. Mocht deze termijn in verband met logistieke problemen niet gehaald kunnen worden, of omdat het product onvoorzien niet op voorraad is, dan stelt Khasto de klant daar onverwijld van in kennis en heeft de klant de keuze om de koopovereenkomst te ontbinden en het aankoopbedrag terug te vorderen of alsnog het product geleverd te hebben zodra het weer op voorraad is. 

3.2 Verplichtingen van de klant: de klant heeft de verplichting om duidelijk het adres op te geven waar het product tijdens kantooruren kan worden afgeleverd.  De klant verbindt zich ertoe om de prijs te betalen voor de levering (prijs van de producten plus vervoer), vermeerderd met eventuele, door het land van levering in rekening gebrachte douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde of andere belastingen die zich kunnen, afhankelijk van regelgeving van het land van invoer waar de bestelling wordt afgeleverd

Artikel 4. Specifieke Bepalingen   

4.1 Khasto factureert de totale prijs die door de website op de order is vermeld. De prijs omvat: de prijs van het product, de kosten van verwerking van de bestelling, verpakking en het vervoer. De prijs zal in Euro zijn, tenzij de klant de valuta wijzigt, echter de omrekening van de valuta is gebaseerd op een Euro prijs. De betaling kan slechts geschieden op de wijze zoals aangegeven op de website. Zodra de order is goedgekeurd, zal de prijs in Euro worden berekend. De website zal de klant een factuur per e-mail versturen. De klant moet het adres opgeven waar de factuur moet worden verzonden.   

4.2 Levering

Het product wordt na ontvangst van de betaling verstuurd aan het adres dat door de klant is opgegeven. De levertijd varieert afhankelijk van het land in kwestie. Indien de levering niet kan worden voltooid omdat niemand op het adres in kwestie aanwezig is, zal de koerier de klant ten minste eenmalig in de gelegenheid stellen om het product op te halen of opnieuw afleveren. Khasto is niet aansprakelijk voor schade aan het product die toe te schrijven is aan het nalaten van een klant om het product op tijd af te nemen.    

4.3 Overdracht van risico   

De overdracht van risico van de producten vindt plaats wanneer Khasto de producten aan de klant aflevert.  


MERK EN AUTEURSRECHT


Khasto is internationaal geregistreerd als merknaam en beeldmerk, en als zodanig beschermd. Ale intellectuele rechten op de website en de inhoud daarvan, alsmede op de producten die verkocht worden, waaronder domeinnamen, auteursrecht, merknamen, materiaal, geheel of gedeeltelijk, zijn het exclusieve eigendom van Khasto. Alle rechten zijn voorbehouden in alle landen.

"KHASTO" als merkrecht en beeldmerk, "The Cotton Cashmere", de gestikte letters, en alle andere onderscheidenden kenmerken daarvan die verband houden met het merk Khasto, al dan niet geregistreerd, houden verband met producten en/of diensten van Khasto.

Zonder voorafgaande toestemming van Khasto is het niet toegestaan om materiaal of tekst  van deze website te downloaden of te kopieren voor commercieel of prive gebruik. Khasto neemt de bescherming van het merk- en auteursrechten ernstig, en is afwijzend tegenover het gebruik van het zonder haar toestemming schenden van haar auteursrecht en merkrecht. Het niet optreden hiertegen houdt geen gedogen in van een dergelijke schending.
 

PRIVACYBELEID
 
Door deze algemene voorwaarde te accepteren verklaart u dat u kennis hebt genomen van het privacybeleid van Khasto.com, dit beleid begrijpt en hiermee instemt, zoals dit thans gepubliceerd is op deze website.
 

KHASTO RETOUR BELEID

Khasto heeft een flexibel ruilbeleid gebaseerd op vertrouwen, en de wet. U mag een via deze website aangekocht product binnen 14 dagen na ontvangst retourneren zonder opgave van redenen, en wij zullen u, afhankelijk van uw verzoek, een vervangend product toezenden dan wel het aankoopbedrag vergoeden, en voor zover u die betaald heeft, tevens de kosten voor bezorging naar uw adres (die kosten maakt u niet binnen Nederland omdat Khasto die kosten standaard voor haar rekening neemt). Ook zullen wij de kosten voor de retourzending vergoeden indien er productdefecten zijn waardoor het product niet meer voldoet aan de verwachting die u er aan mag ontlenen. Indien het product voornoemde defecten niet heeft vergoeden wij de kosten van de retourzending niet. Als uw Khasto product een defect heeft, neem dan binnen 14 dagen na ontvangst van het product contact met ons op per email. 

Van belang is hierbij dat u schriftelijk (bij voorkeur per email) binnen 14 dagen na ontvangst van uw product, aan ons aangeeft te willen retourneren. 

Hoe worden de kosten aan u vergoed?

Het aankoopbedrag, en in geval van een productdefect ook de verzendkosten, worden binnen 14 dagen na ontvangst door Khasto van het product aan u vergoed, tenzij u aangeeft een vervangend product te wensen. Het bedrag wordt betaald op dezelfde wijze als het door ons werd ontvangen. 

Dient u te betalen voor de kosten van retourzending?

Kosten van retourzendingen van producten die niet conformeren aan de kwaliteitseisen die u in redelijkheid aan het product mag stellen worden geheel aan u vergoed. De kosten van retourzendingen van producten die niet defect zijn worden niet vergoed.
 

GELDIGHEID-OVERMACHT-TOEPASSELIJK RECHT-BEVOEGD GERECHT


Als om welke reden dan ook een deel / bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard dan heeft dan geen gevolgen voor de geldigheid van de andere delen / bepalingen. De ongeldig verklaarde bepaling zal worden vervangen door de daaraan meest verwante. Khasto noch de klant kan aansprakelijk worden gehouden om hun verplichtingen als resultaat van een overmachtsituatie uit te voeren, zoals oorlog, rel, opstand, onderbreking van vervoersystemen, problemen met betrekking tot de uitvoer en de invoer, stakingen, tekort aan producten, brand, aardbevingen, onweren of vloed.  

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door de Nederlandse wet. Alle procedures of geschillen tussen de partijen zullen slechts voor het bevoegde gerecht in Nederland worden gebracht.

 

Het Khasto Team.