Nederlands English
Khasto algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die via de website van Khasto worden geplaatst. Gelieve deze te lezen alvorens een aankoop te doen.


A. Algemene bepalingen

Deze website is ontwikkeld door Khasto (fonetisch: 'Khashto'). Alle inhoud is exclusieve eigendom van Khasto. Het kopiëren van deze inhoud is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Khasto.


B. Bepalingen die de koopovereenkomst beheersen

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Artikel 1. Zodra een gebruiker (de „Klant“) het aankoopformulier van de website heeft ingevuld en de order bevestigt zal dit in een volledige en bindende aanvaarding van deze algemene voorwaarden resulteren die exclusief van toepassing zijn op de koopovereenkomst. 

Artikel 2. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand na bevestiging van de order door Khasto. Zodra de betaling overeenkomstig Artikel 3 van deze algemene voorwaarden is bevestigd, wordt de order goedgekeurd door de website. De website houdt zich het recht voor om een betaling te annuleren om redenen die verband houden met een beperking in de mogelijkheden om te leveren, 

Artikel 3. Algemene verplichtingen van de partijen   

3.1 De verplichtingen van Khasto zijn, zodra de order is goedgekeurd, om de producten te verkopen die op de order (de „Producten“) worden vermeld en de producten te leveren aan het adres dat door de klant is aangewezen vermeld. Het kan voorkomen dat het gewenste product eerst vanuit India verscheept moet worden, waar het wordt vervaardigd. In verband hiermee spant Khasto zich in om de producten op de order niet later dan 20 werkdagen na goedkeuring van de order te leveren. Mocht deze termijn in verband met logistieke problemen niet gehaald kunnen worden, dan stelt Khasto de klant daar onverwijld van in kennis en heeft de klant de keuze om de koopovereenkomst te ontbinden en het aankoopbedrag terug te vorderen. 

3.2 Verplichtingen van de klant: de klant heeft de verplichting om duidelijk het adres op te geven waar het product tijdens kantooruren kan worden afgeleverd.  De klant verbindt zich ertoe om de prijs te betalen voor de levering (prijs van de producten plus vervoer), vermeerderd met eventuele, door het land van levering in rekening gebrachte douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde of andere belastingen die zich kunnen, afhankelijk van regelgeving van het land van invoer waar de bestelling wordt afgeleverd

Artikel 4. Specifieke Bepalingen   

4.1 Khasto factureert de totale prijs die door de website op de order is vermeld. De prijs omvat: de prijs van het product, de kosten van verwerking van de bestelling, verpakking en het vervoer. De prijs zal in Euro zijn. De betaling kan slechts geschieden op de wijze zoals aangegeven op de website. Zodra de order is goedgekeurd, zal de prijs in Euro worden berekend. Op uitdrukkelijk verzoek  van de Klant zal de website een factuur per e-mail versturen. De klant moet het adres opgeven waar de factuur moet worden verzonden.   

4.2 Levering

Het product wordt na ontvangst van de betaling verstuurd aan het adres dat door de klant is opgegeven. De levertijd varieert afhankelijk van het land in kwestie. Indien de levering niet kan worden voltooid omdat niemand op het adres in kwestie aanwezig is, zal de koerier de klant in de gelegenheid stellen om het product op te halen of opnieuw afleveren. Khasto is niet aansprakelijk voor schade aan het product die toe te schrijven is aan het nalaten van een klant om het product op tijd af te nemen.    

4.3 Overdracht van risico   

De overdracht van risico van de producten vindt plaats wanneer Khasto de producten aan de koerier aflevert.  

4.4 De klant kan een melding maken als de geleverde producten niet met het bevolen type of de hoeveelheid in overeenstemming zijn. De melding moet schriftelijk aan de koerier op het tijdstip van levering worden gedaan. Een schrijven moet naar Khasto (e-mail of fax) niet later dan 24 uren worden verzonden. Als bovengenoemde procedure wordt gevolgd, en de melding juist blijkt te zijn, zal Khasto, naar keuze van Khasto, de klant de prijs terugbetalen of zal het product op kosten van Khasto vervangen. Als de levering niet in overeenstemming is met de aangekochte hoeveelheid, zal Khasto het verschil in de prijs tussen de aangekochte producten en de geleverde producten terugbetalen indien dat verschil positief is. De klant kan er ook voor kiezen om de niet geleverde producten alsnog op kosten van Khasto geleverd te krijgen. Geen melding kan worden gedaan met betrekking tot smaak, of verschijning.

4.5 Khasto waarborgt dat de producten van goede kwaliteit zijn en dat zij de aandacht hebben gekregen om te kunnen verzekeren dat zij aan de beschrijving beantwoorden die op de website wordt gegeven. Geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties kunnen worden gegeven. In het bijzonder garandeert Khasto niet dat de producten aan de specifieke verwachtingen van de klant beantwoorden, behalve de verwachting die in het algemeen, in redelijkheid, aan een product als het onze ontleend mag worden.    

4.6 Aansprakelijkheid
Beperking van aansprakelijkheid: de klant is voor zijn keus van producten verantwoordelijk en na levering persoonlijk verantwoordelijk voor behoud en behandeling van het product. Ook is Khasto niet aansprakelijk voor het eerbiedigen van wetten of verordeningen in het land waar de producten worden geleverd. Khasto is slechts aansprakelijk voor het voldoen aan Nederlandse verordeningen met betrekking tot de producten. In elk geval is de aansprakelijkheid van Khasto beperkt tot de minste van de volgende bedragen: 1) de directe schade die door de klant wordt geleden, of 2) de prijs van de order ongeacht de oorzaak waarop de aansprakelijkheid van de website kan worden beoordeeld.    

C. Ongeldigheid- Overmacht- Toepasselijke wet– Bevoegd gerecht
Als om welke reden dan ook een deel / bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard dan heeft dan geen gevolgen voor de geldigheid van de andere delen / bepalingen. De ongeldig verklaarde bepaling zal worden vervangen door de daaraan meest verwante. Khasto noch de klant kan aansprakelijk worden gehouden om hun verplichtingen als resultaat van een overmachtsituatie uit te voeren, zoals oorlog, rel, opstand, onderbreking van vervoersystemen, problemen met betrekking tot de uitvoer en de invoer, stakingen, tekort aan producten, brand, aardbevingen, onweren of vloed.  

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door de Nederlandse wet. Alle procedures of geschillen tussen de partijen zullen slechts voor het bevoegde gerecht in Nederland worden gebracht.